Publicarea imaginilor surprinse în trafic pe reţelele de socializare. Este numărul de înmatriculare dată cu caracter personal?


Reţelele de socializare reprezintă pentru mulţi dintre şoferi cea mai facilă modalitate de exprimare a nemulţumirilor faţă de conduita celorlaţi participanţi la trafic.

Zilnic sunt publicate pe reţelele de socializare fotografii sau înregistrări video care surprind autovehicule ale căror șoferi săvârșesc posibile contravenții sau infracțiuni în contextul circulației pe drumurile publice.
Care sunt însă consecinţele publicării înregistrărilor ce dezvăluie şi numărul de înmatriculare al autovehiculului? Răspunsul la această întrebare a fost oferit de Autoritatea Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în Raportul de activitate din 2020.

În sensul Regulamentului 679/27-apr-2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), „date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

A.N.S.P.D.C.P. a arătat că informațiile referitoare la numerele de înmatriculare ale autoturismelor reprezintă date cu caracter personal, deoarece conduc la identificarea în mod indirect a proprietarilor – persoane fizice – ale vehiculelor respective.

Prin urmare, persoana fizică sau juridică care prelucrează date de natura celor mai sus menționate are calitatea de operator de date cu caracter personal și obligația de a respecta prevederile legale din domeniul protecției datelor.

Având în vedere cele precizate de A.N.S.P.D.C.P., se impun a fi subliniate două aspecte:
1. Pentru a exista o încălcare a legislației incidente în materie, numărul de înmatriculare trebuie să contribuie la identificarea unei persoane fizice, iar nu juridice;
2. Încălcarea se poate realiza atât de persoana fizică, cât și de persoana juridică;

Prelucrarea este legală numai în măsura în care persoana vizată și-a exprimat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal sau prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului.

Referitor la consimțământul persoanelor vizate, s-a menționat că acesta trebuie acordat în condițiile art. 7 din Regulamentul (UE) 679/2016, care prevede, printre altele, faptul că operatorul trebuie să fie în măsură să demonstreze că persoana vizată şi-a exprimat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal.

În acest context, raportat la publicarea pe internet a unor date cu caracter personal, s-a precizat că diseminarea în spațiul virtual a datelor persoanelor fizice în cauză și, implicit, punerea la dispoziția unui număr potențial foarte mare de persoane, fără niciun control asupra utilizării ulterioare a datelor în scopuri posibil incompatibile cu scopul inițial, poate reprezenta o ingerință gravă în drepturile la viaţă privată și protecția datelor cu caracter personal, astfel cum sunt garantate de art. 26 din Constituție, art. 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, precum și art. 7 și 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a UE.

În considerarea dispozițiilor legale sus-menționate, A.N.S.P.D.C.P. apreciază că înregistrarea și publicarea pe internet a imaginilor cu numerele de înmatriculare ale autovehiculelor ai căror șoferi săvârșesc posibile contravenții sau infracțiuni în contextul circulației pe drumurile publice, nu respectă principiile prelucrării datelor, în special cel al legalității, iar monitorizarea respectării dispozițiilor legale în domeniul circulației pe drumurile publice este atribuția autorităților competente.

Publicarea imaginilor în mediul online poate atrage sancţionarea operatorului de date cu amenda, iar constatarea contravențiilor se va realiza de către Autoritatea Națională de Supraveghere, respectând dispozițiile Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *